OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY 

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky)

 

Penzionu Star-Lux (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní
vztah mezi provozovatelem penzionu -Junist s.r.o, Čsl armády 22,
Hostivice 25301 IČ 25128019 (dále jen provozovatelem) a klientem
– fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako
objednatel objednává (dále jen klient).

I. OBJEDNÁVKA POBYTU, VZNIK SMLUVNÍHO
VZTAHU
Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo
požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou,
elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových
stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně
vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a
příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail),
v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín
čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce
nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní
vztah mezi penzionem a klientem.
Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném
požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán.
Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci
penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a
penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi
služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu
smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny
osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient
podal a penzion potvrdil.

II. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
KLIENT MÁ PRÁVO:
Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných
službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím
objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených)
služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou
objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení
stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady
poskytovaných služeb.
KLIENT JE POVINEN:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti
objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v
požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy
zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat
penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při
zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

III. POVINNOSTI PENZIONU KE KLIENTOVI
PENZION JE POVINEN:
Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit
klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené
objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze
strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna
zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na
stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a
příslušnými stornovacími poplatky.

IV. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA
Ceny všech služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny
v ceníku, nebo sjednaný individuálně.

V. POTVRZENÍ POBYTU
K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené
penzionem (emailem, telefonicky nebo písemně dopisem). Klient je
povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při
zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně
penzion emailem info@star-lux.cz nebo telefonicky na čísle 777 308 408.

VI. NÁSTUP
Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským
průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.
Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další
informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

VII. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené
objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek.
Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno
písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a
ostatních služeb ze strany objednavatele.
INDIVIDUÁLNÍ HOST:
Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 14 dní
před předpokládaným začátkem čerpání služeb, si penzion neúčtuje storno
poplatek.
Při zrušení rezervace od 0 -14 dny, před předpokládaným začátkem čerpání
služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn si účtovat storno
poplatek ve výši 100% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

SKUPINOVÁ REZERVACE:
Náležitosti písemné objednávky: Jméno nebo název objednavatele, přesná
adresa IČO, DIČ.
Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:
o zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky do
14 dní před příjezdem – bez storna poplatku
o zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky
14-0 den před příjezdem – storno poplatek 100% z ceny objednaných služeb
Penzion se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do
14 dnů před ohlášeným příjezdem.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.
Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 10 až
100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.
Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného
účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.
Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou nebo na fakturu (po předchozí
dohodě).

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 10. 2017.
Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a
klientem upraveny výlučně písemnou formou.